Upute

Upute za pisanje sažetaka

Službeni jezik Kongresa je HRVATSKI.

Poslani sažeci za znanstvene i stručne radove trebaju biti u strukturiranom obliku, a za pregledne radove mogu se poslati i u nestrukturiranoj formi.

Sažetak mora sadržavati: Naslov, Imena svih autora i ustanova u kojima djeluju, Ključne riječi (3-5). Potrebno je koristiti slova tipa Arial, veličine 11pt i sažetak može sadržavati maksimalno 400 riječi. Mora biti pisan u MS Wordu i oblikovan na sljedeći način: Uvod, Cilj rada, Metode, Rezultati, Zaključak.

Radovi će biti prezentirani, od strane jednog ili više autora, PPT prezentacijom ili poster prezentacijom.

Upute za izradu prezentacija i postera

Oralna prezentacija

Prezentacija može trajati 10 minuta + 5 minuta za diskusiju.

PPT prezentacija bi trebala sadržavati:

 • Naslov (uključujući i imena autora)
 • Uvod
 • Materijali i metode
 • Rezultati (tablice i slike)
 • Rasprava
 • Zaključak
 • Reference

Broj slajdova određuje autor. Prezentacije se moraju predati Organizacijskom odboru najkasnije 24 sata prije prezentiranja rada.

Poster prezentacija

Posteri se predaju Organizacijskom odboru po dolasku na Kongres. Veličina postera treba biti 1m x 70 cm.

Poster treba sadržavati:

 • Naslov (uključujući i imena autora)
 • Uvod
 • Materijali i metode
 • Rezultati
 • Zaključak
 • Reference

Vizualni izgled postera ovisi o autorima.

 
Sažeci svih predavanja i poster-prezentacija bit će tiskani u Zborniku sažetaka koju će registrirani sudionici dobiti zajedno s ostalim kongresnim materijalima neposredno prije početka Kongresa.